TECHNOLOGICZNIE

OZE

ZIELEŃ

RETENCJA

ODPADY

Bądźmy przykładem. Twórzmy Muranów przyjazny dla przyszłych pokoleń.

Chcemy Wam przybliżyć zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem pokazując projekty zrealizowane na Muranowie. Mamy nadzieję, że w dyskusji pojawią się inspirujące  pomysły.

Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Opiera się na dwóch podstawowych pojęciach:

pojęciu „potrzeb”, w szczególności podstawowych potrzeb najbiedniejszych na świecie, którym należy nadać najwyższy priorytet;

pojęciu ograniczeń, narzuconych zdolności środowiska do zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych przez stan techniki i organizacji społecznej.

Zrównoważony rozwój stanowi ważny element systemu prawa międzynarodowego.

Do najważniejszych dokumentów prawnomiędzynarodowych, ujmujących problematykę zrównoważonego rozwoju, należą:

Agenda 21 oraz Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska.

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną i zapisana w art. 5 Konstytucji RP :

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.,

 
a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo ochrony środowiska:
 
[jest to] taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
 
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219).
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Celem tej misji jest poprawa jakości życia i środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa i nierówności na świecie.